ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ BỘ MÔN LUẬT – KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI

Bộ Môn

Họ và tên: TRẦN THỊ NHƯ TÂM

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Bộ môn: Luật

Chuyên môn: Luật Thương  mại

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Thương mại, Luật Thương mại điện tử, Luật Quốc tế