Bộ môn Luật

Bộ Môn

   

    Bộ môn Luật là một trong ba bộ môn trực thuộc Khoa Khoa học xã hội của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ, được thành lập năm 2021 và chịu trách nhiệm đào tạo nhân lực ngành Luật của Trường.   

   Bộ môn gắn bó với quá trình thực hiện sứ mệnh đào tạo của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ nói chung và Khoa Khoa học xã hội nói riêng. Các giảng viên của Bộ môn chịu trách nhiệm về nội dung, phương pháp giảng dạy chất lượng của chương trình đào tạo ngành Luật. Đồng thời Bộ môn còn đảm nhận giảng dạy của những học phần đại cương và một số học phần về pháp luật chuyên ngành được giao trong các chương trình đào tạo của những Khoa khác thuộc Trường. Không những thế, Bộ môn còn triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học và tăng cường nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại vì sự phát triển toàn diện của sinh viên ngành Luật.