Chức năng và nhiệm vụ

Giới thiệu

1. CHỨC NĂNG

     Khoa Khoa học xã hội là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

2. NHIỆM VỤ

– Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các chuyên ngành do Khoa quản lý. 

– Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ của Khoa.

– Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học; tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học

– Quản lý viên chức, giảng viên thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. 

– Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Luật, các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương; mời giảng các học phần thuộc Khoa quản lý.

– Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Ngôn ngữ Anh và Luật; chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và thực tiễn.

– Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên thuộc Khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của Nhà trường.

– Quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất thuộc Khoa. 

– Thực hiện công tác khác có liên quan do Hiệu trưởng giao.