Bộ môn Khoa học cơ bản

Bộ Môn

     Bộ môn Khoa học cơ bản thực hiện nhiệm vụ quản lý các học phần đại cương trong các chương trình đào tạo của Trường gồm 05 học phần chính trị, 03 học phần giáo dục thể chất, 04 học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh, các học phần Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, Văn bản lưu trữ đại cương, Pháp luật đại cương, Logic học đại cương, Sinh học đại cương, Phương pháp nghiên cứu khoa học.

    Giảng viên cơ hữu của Bộ môn hầu hết đang kiêm nhiệm công tác hành chính tại các phòng chức năng của Trường và tham gia giảng dạy một số học phần đại cương do Khoa Khoa học xã hội quản lý, trong đó có học phần Anh văn căn bản 1, 2, 3. Bên cạnh đó, Bộ môn mời nhiều giảng viên có uy tính, kinh nghiệm giảng dạy từ các trường như: Đại học Cần Thơ, Đại học Tây Đô, Cao đẳng Cần Thơ… tham gia giảng dạy các học phần đại cương cũng như các học phần chuyên ngành Ngôn ngữ Anh và Ngành Luật.